Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
 • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
 • A benyújtott fájl OpenOffice, Microsoft Word, RTF, dokumentum fájlformátum.
 • Ahol lehetséges, ott megadott URL-es hivatkozásokat.
 • A szöveg egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel; használjon dőlt formázást az aláhúzott kiemelés helyett (kivéve az URL címek); és minden illusztráció, ábra és táblázat a helyére kerüljön és ne a szöveg végére.
 • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
 • --- COPYRIGHT NYILATKOZAT --- A következőkben megjelölt cikk copyright jogait az alább megnevezett szerző vagy szerzői kollektíva átruházza a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, ha és amikor a cikket közlésre elfogadják. A copyright jogok magukba foglalják a cikk sokszorosításának és terjesztésének jogait beleértve a fotografikus, elektronikus vagy bármely más hasonló technikával történő másolás, illetve a fordítás jogát is.
  A nyilatkozatot aláíró szerző (k) kézjegyével tanúsítja, hogy a cikk eredeti és hogy birtokában van az átruházandó jogoknak, valamint hogy felelősséget vállal az összes társalkotó nevében is a copyright jogok átruházásának jogosságát illetően.
  A szerzők a publikált cikket saját honlapjukon hozzáférhetővé tehetik az Interneten, feltéve, hogy feltüntetik a megjelenés pontos bibliográfiai adatait, az elérhetőség címét (URL), és a copyright tulajdonosaként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nevét.

Szerzői útmutatók

A lap lehetőséget biztosít min. 12 ezer és max. 40 ezer leütés (egy szerzői ív) terjedelemben (különleges esetekben, egyéni elbírálás alapján az egy íven felül) – a rovatoknál megnevezett témakörökben – tanulmányok, szakcikkek megjelentetésére.

A megjelentetésre szánt cikktervezetek csak a szerző(k) eddig máshol még meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműve(i) lehetnek. Az írásműnek és a benne lévő idézeteknek meg kell felelniük a hatályos 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvénynek!

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41066.323589#foot1


A felhasznált (a kéziratban valóban idézett) irodalom nélküli kéziratokat a szerkesztőbizottság nem fogad el. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.
A szerkesztőbizottság a megjelentetésre szánt írásműveket lektoráltatja, amelynek eredményéről a szerző értesítést kap az elektronikus postacímére. A szerkesztőbizottság fenntartja a jogot, hogy a megjelentetésre szánt írásművet - külön indoklás nélkül - megjelenésre alkalmatlannak ítélje. Az ilyen cikkeket nem küldi vissza, és nem őrzi meg.

A kézirat leadási határideje az adott szám megjelenését megelőző, legkésőbb a 4. hónapban. (megjelenés háromhavonta: március, június, szeptember, december, az adott hónap utolsó napja) Az időben leadott kézirat nem garantálja a következő számban történő megjelenést annak telítettsége esetén!

A kéziratot a megadott követelményeknek megfelelően, a honlapunkon megtalálható útmutató alapján MS Word-ben kell elkészíteni, amelyet elektronikus úton kell beküldeni a hadmernok@uni-nke.hu címre. A cikktervezetet elektronikus levél mellékleteként:
MS Word formátumban;

 

A kézirat formai követelményét az alábbiak tartalmazzák. Kérjük, ennek megfelelően készítse el a cikktervezetet. Amennyiben nem az adott formátumban készíti el a kéziratot, a szerkesztőség nem bocsátja a cikket további eljárásra és nem jelenteti meg azt! (Kérjük a formátum szigorú betartását a gyorsabb szerkesztői munka valamint az ügyintézés érdekében!)

Szerzői útmutató

A közlemény kötelező elemei

 • közlemény címe (angol és magyar nyelven minden esetben);
 • szerző(k) neve;
 • szerző(k) tudományos fokozata, munkahelye, munkaköre (beosztása), e-mail címe, ORCID-azonosítója. (ORCID-információ és -regisztráció: http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/orcid illetve https://orcid.org/register);
 • rövid összefoglaló (Abstract) (8–10 sor, amely röviden ismerteti a cikk főbb eredményeit és következtetéseit (angol és magyar nyelven minden esetben);
 • kulcsszavak (Keywords) (4–5 db) (angol és magyar nyelven minden esetben);
 • illusztrációk és táblázatok pontos (!) forrása;
 • a közlemény végén a következtetések önálló fejezetben;
 • felhasznált (csak a hivatkozott) irodalom.

Általános tudnivalók

A folyóirat kizárólag máshol még meg nem jelent, első közlésű cikkeket, tanulmányokat jelentet meg. (Abban az esetben sem fogadja a szerkesztőség a kéziratot, ha az már más nyelven megjelent egyéb periodikában. A közlemény terjedelme legfeljebb kb. 40 000 karakter, azaz 1 szerzői ív lehet.

A kézirat beküldése a szerkesztőségnek, azaz a feltöltése az Open Journal System (OJS-) rendszerbe:

http://journals.uni-nke.hu/ kiválasztva a megfelelő folyóiratot.

Címrendszer

A közlemény a fő- és alcímen kívül legfeljebb három címfokozatot tartalmazzon. Kérjük a szerzőket, hogy minden fejezetnek a tartalmára jellemző címet adjanak. Amennyiben a cikkben másik fejezetre is hivatkoznak, akkor indokolt (lehet) a fejezetcímeket számozással megjelölni. Egyébként ez nem feltétlenül szükséges.

Ábrák, táblázatok, illusztrációk

 • az ábrák és magyarázataik legyenek egyszerűek, áttekinthetők;
 • a szerkesztőség csak cikk nyelvével azonos nyelvű illusztrációt fogad el;
 • az illusztrációkat a szövegben helyezzék el a megfelelő helyen;
 • az ábrákat magas felbontású (min. 300 dpi vagy nagyobb) kivitelben, jpg, png vagy bmp formátumban külön fájlokban is kérjük csatolni;
 • amennyiben a szerző nem saját illusztrációit (kép, ábra, térkép, táblázat stb.) használ, akkor fel kell tüntetni azok pontos forrását (szó szerinti idézésként!). A szerző feladata és felelőssége, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és amennyiben az nem szabad felhasználású, engedélyt szerezzen a közléshez.
 • matematikai képlet szerepeltetése esetén kérjük a MathType használatát.

Hivatkozások ‒ felhasznált irodalom (IEEE-rendszer)

A műszaki tudományos életben elfogadott, szabványos irodalmi hivatkozást az Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) által elfogadott formátumot kérjük alkalmazni. Bővebben:

https://pitt.libguides.com/citationhelp/ieee

Javasoljuk az MS Word hivatkozáskezelőt alkalmazni. (Hivatkozások/Irodalmi és irodalomjegyzék/Stílus menüben az „IEEE”-t kiválasztani, és a forrásokat, a hivatkozási jegyzéket ennek felhasználásával megadni.

A Word online súgója az irodalmi hivatkozások létrehozásáról és kezeléséről:

https://support.office.com/hu-hu/article/irodalomjegyzék-készítése-az-idézetek-és-a-hivatkozások-létrehozása-17686589-4824-4940-9c69-342c289fa2a5?ui=hu-HU&rs=hu-HU&ad=HU

Adatvédelmi nyilatkozat

A regisztráció során az NKE Folyóiratkezelő Rendszerben megadott nevek és email címek kizárólag az Egyetemi folyóiratnál lesznek felhasználva, más célokra, harmadik félnek nem kerül átadásra.
Bővebben az Egyetem adatvédelméről : https://www.uni-nke.hu/adatvedelem